Πρόσληψη γενικού γραμματέα στο Δήμο Ορεστιάδας

13 Νοεμβρίου 201908:48

O δήμαρχος Ορεστιάδας καλεί τους  ενδιαφερόμενους για την κάλυψη της θέσης Γενικού Γραμματέα να υποβάλλουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-17 , 39, 82,161 & 167 Ν. 3584/07 όπως ισχύουν σχετική αίτηση με βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11-17), τα οποία με υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνει ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Γ) Να έχουν εμπειρία σε θέματα διοίκησης και να έχουν θητεύσει σε θέσεις επιπέδου Διεύθυνσης.
Θα συνεκτιμηθεί η άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας , η καλή γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών, και η γνώση χειρισμού Η/Υ.
Επίσης πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16- 17 & 39 Ν. 3584/07.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι την 22.11.2019 στo γραφείo Δημάρχου Β.Κων/νου 9-11 ΤΚ 68200 (τηλ. 2552350302,301) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.