Διαγωνισµός της ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού «ΕΒΡΟΥ» για την προμήθεια νωπών αλιευμάτων

16 Ιουνίου 201700:37

Ανοικτός διαγωνισµός της ΧΙΙ Μ/Κ Μεραρχίας Πεζικού «ΕΒΡΟΥ» για την προμήθεια νωπών αλιευμάτων (ψάρια, κεφαλόποδα, μαλακόστρακα, οστρακοειδή), αλιείας και εκτροφής, θαλασσίων και γλυκέων υδάτων, για τις ανάγκες των Μονάδων της ΠΕ/ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ και την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του τμήματος ιχθυοπωλείου του Στρατιωτικού Πρατηρίου Αλεξανδρούπολης (ΣΠΑ).

Η εκτιμώμενη ετήσια δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. θα ανέρχεται σε 150.000,00€ περίπου, με δυνατότητα να αυξομειωθεί, καθόσον εξαρτάται από λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά, όπως ζήτηση προϊόντων από πελάτες του ΣΠΑ, επάνδρωση – ανάγκες Μονάδων, τιμές προϊόντων, κ.λπ.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσουν η προσφορά με την πλέον συμφέρουσα τιμή από πλευράς οικονομικής άποψης, που θα συνάγεται από το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης (επί τις %), επί της μέσης αποφορολογημένης λιανικής τιμής πώλησης, ανά κατηγορία, των νωπών αλιευμάτων, αλιείας και εκτροφής, και δεν πρέπει να είναι μικρότερες του 18%

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 14 Ιουλίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 πμ

Διεύθυνση για τη λήψη εγγράφων του διαγωνισµού και παροχή πληροφοριών, κατά τις εργάσιμες ηµέρες και ώρες από τη ΧΙΙ Μ/Κ ΜΠ/4ο ΕΓ : Στρατόπεδο «ΑΝΤΓΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΗ», Ρήγα Φεραίου 1, Αλεξανδρού-πολη, ΤΚ 68131, τηλέφωνο: 25510-62420, email: kalamakisxr@gmail.com.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο [email protected]